ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΧΥΜΩΝ

English Version

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Εξ ορισμού, ποιότητα για την ALEXANDER, είναι το μέτρο ικανοποίησης συγκεκριμένης ανάγκης ή επιθυμίας των πελατών της με γνώμονα τις αγοραστικές τάσεις και τις νομοθετικές - κανονιστικές διατάξεις που θεσπίζονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία και τους κοινωνικούς θεσμούς.

Είναι γνωστό ότι από μια μη καλής ποιότητας πρώτη ύλη είναι πρακτικά αδύνατο να προκύψει καλής ποιότητας προϊόν. Έχοντας αυτό σαν οδηγό η εταιρία προμηθεύεται τα φρούτα, που αποτελούν τις πρώτες ύλες των προϊόντων της, από αυστηρά επιλεγμένους συνεταιρισμούς φρουτοπαραγωγών όπου πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για τη φυτική παραγωγή.

Στην επεξεργασία των τροφίμων υπάρχει ένα λεπτό όριο μεταξύ ασφαλούς και διατροφικού προϊόντος. Ενας γενικός κανόνας λέει ότι όσο πιο σταθερό είναι ένα προϊόν τόσο πιο υποβαθμισμένες διατροφικές ιδιότητες έχει. Η ποιότητα των προϊόντων της ALEXANDER αποτελεί την εξαίρεση του κανόνα αυτού αφού δίνεται μεγάλη έμφαση σε νέες τεχνολογίες παραγωγής και επεξεργασίας των προϊόντων της επενδύοντας σε εξελιγμένο παραγωγικό εξοπλισμό και σε άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, ώστε τα προϊόντα της να φτάνουν στον τελικό καταναλωτή σταθερά, διατηρώντας τις θρεπτικές τους ιδιότητες.

Η Διοίκηση της ALEXANDER, έχοντας σαν στόχο την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της με την ταυτόχρονη διασφάλιση της τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειάς τους, προχώρησε στην εγκατάσταση και εφαρμογή Συστημάτων Ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Αρχικά απέκτησε το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9002:1994. Στη συνέχεια αναβάθμισε το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000. Ακολουθώντας τις επιταγές της σύγχρονης νομολογίας για παραγωγή υγιεινών και ασφαλών τροφίμων, ανέπτυξε και εφήρμοσε το σύστημα HACCP ως μια συστηματική μέθοδο ανάλυσης και προσδιορισμού των σημείων εμφάνισης πιθανών κινδύνων κατά την παραγωγική διαδικασία των προϊόντων της σχεδιάζοντας ενέργειες πρόληψης ή και άρσης των κινδύνων αυτών.

Τα τελευταία χρόνια, η παραγωγική διαδικασία της ALEXANDER είναι πιστοποιημένη για τη συμμόρφωσή της ως προς τις απαιτήσεις του IFS - Version 4, πετυχαίνοντας το ύψιστο επίπεδο συμμόρφωσης κατά την επιθεώρηση από την TUV North Cert

Η ποιότητα είναι στενά συνδεδεμένη με τις δραστηριότητες της ALEXANDER. Μια ποιότητα ταυτόσημη με την εταιρία Alexander η οποία είναι και το σήμα κατατεθέν της.

Μια ποιότητα που προηγείται του ονόματος της εταιρίας Alexander.

 

Τα Νέα μας

 

 

 

 

 


Η ΕΤΑΙΡΙΑ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΠΟΙΟΤΗΤΑ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

σχεδιασμός ιστοσελίδων ANDY WEB